top of page

Missie

SENZO wenst als non-profitorganisatie de nodige steun te geven aan personen met een beperking en hun naasten.

Daar blijft het niet bij.  SENZO wil ook outreachend werken. De opgebouwde expertise in cultuursensitieve zorg

stellen wij graag ten dienste van professionelen in het werkveld.

Wat doen we?

We streven er naar om een goede balans te vinden tussen zorgverlening en actieve deelname op het werkveld ter ondersteuning van de personen die een cultuursensitieve aanpak nodig hebben om vooruit te geraken. Om dit in praktijk te kunnen brengen zijn we volop bezig met volgende activiteiten: 

 

  • Organiseren van laagdrempelige praatgroepen en lotgenotencontact.

       Want (H)erkenning vinden bij mensen met gedeelde ervaringen biedt steun en werkt netwerkversterkend.

 

  • Organiseren van vorming op maat voor personen met een functiebeperking en hun context. 
    Want hiermee kan stabiliteit gecreëerd worden binnen gezinnen die de weg niet vinden naar de juiste hulpverlening. 

 

  • Outreach via workshops en bijscholingen. Want hiermee kunnen we onze kennis delen met anderen en behouden we voeling met actuele vragen en uitdagingen op het werkveld.  

 

  • Meewerken aan relevant wetenschappelijk onderzoek rond beperking en diversiteit. 

 

  • Nodendetectie. Want hiermee kunnen we een signaalfunctie opnemen naar diensten toe en beleid.
     

  • Sensibilisering en psycho-educatie. Want hiermee bieden we personen met een beperking een stem in het maatschappelijk debat en een actieve rol in het bijdragen aan een positieve beeldvorming op personen met een beperking binnen de maatschappij.

Visie

Waarom werd SENZO in het leven geroepen

SENZO is de eerste belangenvereniging in Vlaanderen die vanuit een emancipatorische insteek een cultuursensitief aanbod voor personen met een beperking en hun families combineert met een aanbod voor hulpverleners.

 

De vereniging is gegroeid vanuit een nood aan advies, ondersteuning en expertise bij zowel personen met een beperking, ouders en professionelen. Tegelijkertijd is SENZO ontstaan vanuit een zekere verontwaardiging en vanuit een idealisme om het taboe op beperking te doorbreken binnen verschillende culturele gemeenschappen in Vlaanderen.  

 

Senzo wil bijdragen aan een inclusievere toekomst waarin alle gezinnen volwaardig kunnen genieten van een aanbod op maat. Tegelijkertijd wensen we een actievere deelname van de personen met een functiebeperking en hun gezinnen aan alles wat de maatschappij te bieden heeft. SENZO gelooft als belangenvereniging in het bieden van een perspectief op een toekomst waarin elk individu zich ten volle kan ontplooien binnen zijn/haar mogelijkheden. We vertrekken daarbij vanuit een positieve benadering met de wens om mensen te versterken in wat wél lukt.

Maatschappelijk gedeeld belang

De demografische verschuivingen naar superdiversiteit gaan in Vlaanderen samen met meer diverse zorgvragers in de hulpverleningscontext. Dat brengt uitdagingen met zich mee in de praktijk. In de samenwerking met gezinnen met een migratieachtergrond botsen hulpverleners op een gebrek aan de juiste competenties om de bestaande taal-en cultuurdrempels in de hulpverleningsrelaties weg te werken. Professionelen stellen zich ook de vraag welke factoren in het begeleidingsproces wel of niet met cultuur te maken hebben. Dat creëert in het werkveld een groeiende vraag naar meer ondersteuning en professionalisering op dat terrein.

 

Voor gezinnen met een migratieachtergrond die te maken krijgen met beperking, bestaat er in Vlaanderen geen belangenvereniging met een structureel aanbod vanuit cultuursensitief kader. Dergelijke organisatie is nodig. We weten immers uit ervaring en onderzoek dat deze gezinnen niet snel naar reguliere instanties stappen met hun opvoedingsvragen. Ook lotgenotencontact bijvoorbeeld, zoeken zij daar niet. Voor deze personen is een laagdrempelig en cultuursensitief aanbod op maat nodig. Rekening houdend met de hoge armoedecijfers bij gezinnen met een migratieachtergrond in België, betekent dit een aanbod dat ook  financieel toegankelijk is. Dat is wat we met SENZO willen aanbieden.

Hoe zien we de toekomst?

We dromen er van uit te groeien tot een professionele belangenorganisatie die diverse initiatieven rond beperking en diversiteit ontwikkelt en ondersteunt. We willen lotgenoten blijven samenbrengen en dit initiatief op termijn uitbreiden naar andere steden. Reguliere organisaties willen we vanuit de nodige expertise in cultuursensitief werken bijstaan in hun zoektocht naar handvaten voor maatwerk met minderheden.

 

Verder zal SENZO werken aan een efficiënte sensibiliseringscampagne via een eigen blog op de website. Wij geloven in de kracht van getuigenissen.  Door ervaringen te delen kan het stigma op beperking worden doorbroken.  In eigen cultuurkring en in de bredere gemeenschap. 

bottom of page