top of page

Deze “Privacy statement” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensitievezorg (Senzo) vzw, met maatschappelijke zetel bijlstraat 35 2140 Borgerhout, BE 0691.719.767.

Lees deze Privacy Policy aandachtig.  Hij bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies er worden gebruikt.  Door je persoonsgegevens te delen op www.sensitievezorg.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je uitdrukkelijk akkoord met de inhoud. In dit ‘privacy statement’ geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Senzo vzw.

1. Welke persoonsgegevens wij over u verwerken?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Senzo vzw verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw persoonsgegevens.  Het gaat daarbij om:

  • je IP-adres en details over je bezoek op onze website,

  • via één van de invulformulieren op de Website of via onze contactformulier: je naam en voornaam, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt,

  • als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft,

  • als je ons een vraag/dossier overmaakt: je persoonsgegevens die je ons verstrekt om je vraag/dossier te kunnen behandelen,

  • leden die bij ons een activiteit, vorming, lezing boeken of geboekt hebben.

  • vrijwilligers die tijdens de activiteit, of voor Senzo vzw werkzaamheden verrichten of verricht hebben.

  • medewerkers in dienst van Senzo vzw

  • medewerkers die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Sensitievezorg vzw houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bijzondere persoonsgegevens zijn sensitieve gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.  Senzo vzw verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die via een inschrijfformulier verkregen zijn (nadat de inschrijving formeel bevestigd is), op basis van de wet of als u ons dat vraagt. Wij verwerken deze uitsluitend als dat nodig is voor onze dienstverlening; daarbij gaat het met name om medische gegevens.

2. Waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken?

Als u wenst deel te nemen aan activiteiten, vormingen, lezingen, of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze zijn van belang om alles te kunnen regelen en organiseren. We gebruiken persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle noodzakelijke informatie door te geven. Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens bij administratieve processen zoals personeelszaken en financiële administratie. Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing door Senzo vzw zelf, bijvoorbeeld via nieuwsbrief om u te informeren over nieuwe activiteiten/vormingen die Senzo vzw organiseert. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrief wil ontvangen.

Het Bestuurder Senzo vzw is verantwoordelijk voor verwerking en beheer van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG. Senzo vzw controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd.

3.Hoe wij jouw gegevens delen met derden.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven je gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen.  Wij kunnen omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten je gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening zouden garanderen. Senzo vzw zal je in dat geval steeds vooraf informeren. Wij delen jouw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het beheer van je dossier/vraag/activiteit mits toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Senzo vzw daartoe verplicht.

4. Hoe lang we jouw gegevens bewaren.

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden. Alle dossiergegevens moeten we om wettelijke redenen tot minstens 5 jaar na afloop van je dossier bewaren. 

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.  Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van je keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken. Je kan je rechten uitoefenen neem daartoe contact op met ons.

6. Hoe wij jouw gegevens beveiligen.

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je persoonsgegevens te garanderen.

7. Cookies, website en mediamateriaal.

De website van Senzo vzw maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Op de website van Senzo vzw staan links naar websites van andere organisaties. Senzo vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Senzo vzw is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Als u de website van Senzo vzw bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek worden wel geregistreerd. .

Senzo vzw gebruikt mediamateriaal zoals foto’s, filmopnames, die gemaakt zijn tijdens activiteiten ten behoeve van onze sociale mediakanaal website/Facebook.

   

12. Wijziging privacy statement

Senzo vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Wijziging zullen steeds aankondigt worden op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 04 oktober 2020.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op info@sensitievezorg.be

bottom of page